برخی سـرویس هـای انجـام شـده

مـدت 11 روز

  سندیکای داروهای انسانی

3 دستگاه ون مرسدس بنز ویتو جهت ترانسفرهای فرودگاهی و گشت های شهری و بین شهری میهمانان خارجی شرکت

مـدت 5 روز

 شرکت کیان نیرو

سرویس گشت و بازدید شهری و بین شهری تهران و کرج و ترانسفر فرودگاه امام خمینی، ون مرسدس بنز ویتو

مدت 6 روز

 شرکت Beijing Saishang تایوان

4 دستگاه اتوبوس ولـوو جهت تور نمایشگاهی میهمانان شرکت Beijing