برای پرداخت آنلاین از لینک زیر وارد شوید

در صفحه بعد مبلغ مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد نموده سپس در بخش توضیحات شماره صورتحساب را وارد کنید و مراحل پرداخت را به اتمام برسانید.
you can make any payments to Aliagasht Company by your credit or debit card via Perfect Mony secure payment system